Szabályzat

Utopia Online Fórum létrehozza a Fórum Szabályzatot, hogy világossá tegye a közösség minden tagjának a Fórum házirendjét. Mindenkinek ragaszkodnia kell ahhoz, hogy fórum zökkenőmentesen működjön, szórakoztató és produktív élményt nyújtson minden közösségi tag és látogató számára.

 1. Általános felhasználási feltételek

  1. Fogalmak

   1. utopiaonline.hu

    Az Utopia Online hivatalos webes kommunikációs eszköze, a Tartalom szolgáltatója (a továbbiakban: utopiaonline.hu vagy honlap). #
   2. Tartalom

    A honlapon található összes szöveges, grafikai, mozgó- és állóképes anyag, függetlenül azok letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon való elérhetőségétől. #
   3. Felhasználó

    Az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a honlap tartalmát (regisztrációval vagy anélkül) felhasználja, és ezzel a jelen felhasználási feltételeket elfogadja. Kiskorú Felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselője felel. #
  2. Regisztráció

   A honlap „Fórum” felületének használata regisztrációhoz kötött. A regisztrációt követően Felhasználó – a jelen „Általános felhasználási feltételek” 3. pontjában és annak alpontjaiban meghatározott feltételek betartása esetén – nem kizárólagos jogosultságot szerez az utopiaonline.hu tartalmainak megtekintéséhez. #
  3. A Tartalom felhasználása

   1. Média felhasználás

    Felhasználó a Tartalmat - a médiatájékoztatás keretei között -, lényeges elemeinek és az abban szereplő tények megváltoztatása nélkül jogosult átvenni, továbbá a 3.1.1. – 3.1.3. pontokban felsoroltak betartásával – módosítani, kiegészíteni, ahhoz magyarázatot fűzni, továbbá sokszorosítani és terjeszteni.

    A Tartalom promóciós, vagy egyéb reklámcélú felhasználása, továbbá annak szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele, az oldal tükrözése, szigorúan tilos. #
   2. A honlap szöveges tartalmainak felhasználása

    Felhasználó kötelezi magát arra, hogy
    • a honlapról átvett és változatlan szöveggel vagy lényeges változtatás nélkül közölt anyag esetén az utopiaonline.hu-t, mint forrást feltünteti;
    • a honlapról átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró-, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dolgozza fel és adja közre;
    • amennyiben a kiadott információ anyaggal kapcsolatban a honlapon javítás, kiigazítás, pontosítás kerül kiadásra, vagy a híranyag a honlap üzemeltetője által visszavonásra kerül, úgy mindezt a már átvett, közzétett, feldolgozott saját anyagában, szolgáltatási, vagy publikálási felületén haladéktalanul javítja, kiigazítja, pontosítja vagy érvényesíti, a továbbiakban pedig az eredeti híranyagra nem hivatkozik, arra még áttételesen sem utal;
    • a hír javításának, pontosításának vagy visszavonásának elmaradása miatt, illetve az információ feldolgozásból adódó – pl. címváltoztatás, átszerkesztés, stb. – harmadik féltől érkező megkeresés, panasz, vagy kárigény esetén maradéktalanul helyt áll, és elismeri, hogy a Tartalom szolgáltatójának, ill. a honlap üzemeltetőjének felelőssége ez esetekben kizárt;
    • a Tartalmat a jogszerű felhasználás keretein túl (a felhasználási platformon kívüli megjelenítés eseteitől eltekintve) részben, vagy egészében nem tárolja, adatbázist, archívumot nem képez, illetve azt nem teszi hozzáférhetővé.
    #
   3. A honlap állóképes tartalmainak felhasználása

    Felhasználó kötelezi magát arra, hogy
    • a honlapról átvett fotókat a következő forrásmegjelöléssel közli: „fotós neve, utopiaonline.hu”;
    • a fotó képaláírását csak a képpel együtt teszi közzé. A képpel nem illusztrálhat más hírt, vagy szöveget abban az esetben, ha ez a kép eredeti mondanivalójával ellentétben áll;
    • a fényképfelvétel(eke)t harmadik fél számára továbbfelhasználásra nem adja tovább, a fényképfelvétel(ek)ből archívumot nem képez;
    • a fényképfelvétel(ek) és a kísérő szöveg(ek) mondanivalóját, tartalmát - különösen annak szereplőit - sem retusálással, sem vágással, sem számítógépes beavatkozással (pl. összemásolással), sem más módon nem változtatja meg, a közlés során pedig kiemelt figyelmet fordít a személyhez fűződő jogok betartására;
    • utopiaonline.hu-grafikát kizárólag az azon szereplő forrásmegjelöléssel ad közre, a grafiká(k)ból archívumot nem képez.
    #
   4. A honlap mozgóképes tartalmainak felhasználása

    Felhasználó kötelezi magát arra, hogy
    • a honlapról átvett videókat a következő forrásmegjelöléssel közli: „utopiaonline.hu”;
    • a videó aláírását csak a képpel együtt teszi közzé;
    • a videó(ka)t harmadik fél számára továbbfelhasználásra nem adja tovább, a videó(k)ból archívumot nem képez;
    • a videó(k) és a kísérő szöveg(ek) mondanivalóját, tartalmát - különösen annak szereplőit - sem retusálással, sem vágással, sem számítógépes beavatkozással (pl. összemásolással), sem más módon nem változtatja meg abban az esetben, ha ez a videó eredeti mondanivalójával ellentétben áll; a közlés során pedig kiemelt figyelmet fordít a személyhez fűződő jogok betartására.
    #
   5. Szabad felhasználás

    Felhasználó a Tartalom tekintetében jogosult a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt) szerinti szabad felhasználásnak minősülő felhasználásra azzal, hogy a felhasználás valamennyi módja esetén a forrást és a szerző nevét a jelen „Felhasználási feltételek”-ben meghatározott módon köteles feltüntetni, a felhasználás a cél által indokolt terjedelmet nem haladhatja meg, továbbá a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

    Szigorúan tilos a Tartalom hírügynökségi szolgáltatáshoz köthető közvetlen, vagy közvetett felhasználása még abban az esetben is, amennyiben az a jövedelemszerzést közvetve sem szolgálja.

    Tilos továbbá a Tartalom szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele. #
   6. A Tartalom felhasználásának közvetlen üzletszerzésre irányuló korlátozása

    A Tartalom a Felhasználók számára ellenszolgáltatás nélkül elérhető. Mindezek alapján kifejezetten tilos a honlap tartalmaiból hírügynökségi szolgáltatás, vagy jellegében azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenység folytatása, ide értve a Tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését, és hírügynökségi szolgáltatásba történő beépítését is. #
  4. Védjegyek és logók használata

   A honlapon található valamennyi logó, védjegy, grafikai elem oltalom alatt áll, amelyre tekintettel azok másolása, tükrözése, felhasználása - a jelen felhasználási feltételek 2. pontjában megfogalmazott forrás megjelölésére vonatkozó előírás kivételével - tilos. #
  5. Adatkezelés

   A Felhasználók által a honlap használata során megadott személyes adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre, azok harmadik fél számára nem adhatók át, és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben használhatók fel. #
  6. Jognyilatkozatok és vegyes rendelkezések

   A honlap üzemeltetője törekszik a szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a honlap funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem vállal felelősséget.

   A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a honlap üzemeltetője fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.

   A honlap üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.

   A honlap üzemeltetője a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap használata során Felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. Felhasználó a honlapot kizárólag saját felelősségére használja.

   A honlap üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért a honlap üzemeltetője, illetőleg a Tartalom szolgáltatója nem tehető felelőssé.

   A honlap üzemeltetője bármikor jogosult a jelen „Felhasználási feltételek” egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a honlap kezdőoldalán, vagy személyes üzenet formájában tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a honlap bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

   Bármilyen jogsértés, vagy Felhasználó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak megalapozott gyanúja esetén Felhasználó a szolgáltatásból felszólítás nélkül véglegesen kizárható, továbbá vele szemben az Szjt. és más vonatkozó jogszabályok szerint eljárás indítható.

   A jelen „Felhasználási feltételek” nem vonatkoztathatóak az utopiaonline.hu honlapcsaládba tartozó tematikus honlapok tartalmának felhasználására, továbbá nem vonatkoznak honlapcsalád tematikus honlapjainak kezelőire.

   Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen „Felhasználási feltételek” nem szabályoznak, a Szjt., a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény hatályos rendelkezései irányadóak. #
 2. honlap #
 3. szerver #